Oui
77% (49 votes)
Non
11% (7 votes)
Je ne sais pas
13% (8 votes)
Total votes: 64